Понорницька селищна рада
Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Завдання, функції та повноваження

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Основні завдання місцевого самоврядування:

 • зміцнення засад конституційного ладу України;
 • забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина;
 • створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення;
 • розвиток місцевої демократії.

Відповідно до цих завдань визначаються і функції місцевого самоврядування, під якими розуміють основні напрямки діяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування по вирішенню завдань місцевого самоврядування (муніципальної діяльності). Найважливішими з них є:

 • залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;
 • володіння, використання та управління комунальною власністю;
 • забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;
 • надання соціальних послуг населенню;
 • забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян;
 • захист прав місцевого самоврядування.

Понорницька селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Порядок формування та організація діяльності Понорницької селищної ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, а також її Регламентом та статутом територіальної громади.

До складу селищної ради входять депутати, які обираються жителями всіх населених пунктів громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Строк повноважень селищної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень селищної ради має наслідком припинення повноважень депутатів селищної ради.

Повноваження селищної ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

Територіальною громадою у будь-який час може бути достроково припинено повноваження селищної ради, якщо вона приймає рішення з порушенням Конституції або законів України, прав і свобод громадян, не вирішує питань, віднесених до її відома, не проводить без поважних причин сесій ради у встановлені законом строки. Рішення про це приймає місцевий референдум, який проводиться на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів громади, що мають право голосу, або з ініціативи селищного голови.

Повноваження Понорницької селищної ради

До виключної компетенції селищної ради належать такі розглядувані на пленарних засіданнях питання:

 • організаційно-управлінські (затвердження регламенту, плану роботи ради, затвердження статуту територіальної громади; утворення та ліквідація різних виконавчих органів ради, реорганізація апарату ради; вибори секретаря тощо);
 • адміністративні (розгляд питань адміністративно-територіального устрою в межах громади тощо);
 • правові (прийняття та скасування місцевих підзаконних актів; затвердження договорів, укладених від імені ради; створення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги тощо);
 • контролюючі (прийняття звітів селищного голови, керівників виконавчих органів, посадових осіб; розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах тощо);
 • виборчі (участь в організації виборчого процесу - місцевих виборів до селищної ради, місцевого референдуму; рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови та депутата ради тощо);
 • інформаційні (заснування засобів масової інформації громади);
 • фінансові (затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; встановлення місцевих податків і зборів; утворення цільових фондів; здійснення місцевих запозичень тощо);
 • майнові (управління комунальним майном);
 • господарські;
 • земельно-правові (регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів місцевого значення тощо);
 • природоохоронні та рекреаційні (організація територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; оголошення об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури; благоустрій території населеного пункту тощо)
 • екстраординарні (боротьба зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями; створення комунальної аварійно-рятувальної служби);
 • інші.

Селищний голова

Селищний голова – головна посадова особа територіальної громади. Він обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Голова селищної ради очолює її виконавчий комітет, головує на її засіданнях.

Повноваження селищного голови:

 • забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання законодавства України;
 • організація роботи ради та її виконавчого комітету;
 • підписання рішень ради та її виконавчого комітету;
 • внесення на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
 • внесення на розгляд ради пропозицій про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;
 • внесення на розгляд ради пропозицій щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;
 • здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчого комітету;
 • скликання сесії ради, внесення пропозицій та формування порядку денного сесій ради і головування на пленарних засіданнях ради;
 • забезпечення підготовки на розгляд ради проєктів цільових програм з різних питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання тощо;
 • призначення на посади та звільнення з посад керівників відділів, секторів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 • скликання загальних зборів громадян за місцем проживання;
 • забезпечення виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;
 • розпоряджання бюджетними коштами, використання їх лише за призначенням, визначеним радою;
 • представлення територіальної громади, ради та її виконавчого комітету у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • звернення до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
 • укладання від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договорів відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
 • проведення особистого прийому громадян;
 • видання розпоряджень у межах своїх повноважень.

Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень голова селищної ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Сесія селищної ради

Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією. Наступні сесії ради скликаються селищним головою. Вона скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. В окремих випадках сесія скликається секретарем селищної ради. Сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету ради. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Депутат селищної ради

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення інших депутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, селищного голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території.

Секретар селищної ради

Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради зазвичай за пропозицією голови. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою.

Повноваження секретаря селищної ради:

 • в окремих випадках здійснює повноваження селищного голови;
 • скликає сесії ради в окремих випадках; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
 • веде засідання ради та підписує її рішення в окремих випадках;
 • організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
 • за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради;
 • сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
 • організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
 • вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь