Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Понорницькій селищній раді

Затверджено розпорядженням Понорницького селищного голови від 02.03.2023 № 21-од

 

Загальні питання

Відомості, що містяться у документах Понорницької селищної ради, її виконавчих органів, установ, підприємств, організацій, що належать до комунальної власності селищної ради, на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності – розробників документів з грифом «Для службового користування», а також відомості, що містяться у службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях тощо, виданих у зв’язку з опрацюванням документів, надісланих до селищної ради, її виконавчих органів, установ, підприємств, організацій), з грифом «Для службового користування», які не є відкритою інформацією та не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ).

1. Кадрові питання

1.1. Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

1.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за Понорницької селищною радою, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

1.3. Особові справи працівників Понорницької селищної ради.

1.4. Трудові книжки працівників Понорницької селищної ради та її виконавчих органів, установ, підприємств, організацій.

1.5. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності органу з питань запобігання та протидії корупції, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

1.6. Книги обліку трудових книжок (журнал реєстрації) працівників Понорницької селищної ради та її виконавчих органів, установ, підприємств, організацій.

1.7. Відомості про особові рахунки працівників Понорницької селищної ради та її виконавчих органів, установ, підприємств, організацій.

1.8. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

1.9. Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації гриф «Для службового користування».

2. Житлово-комунальне господарство

2.1. Відомості щодо організації охорони та оборони об’єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

3. Будівництво та архітектура

3.1. Плани населених пунктів, виконані на топографічних матеріалах у масштабі 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної.

4. Цивільний захист

4.1. Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.

4.2. Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільного захисту.

4.3. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення.

4.4. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів Понорницької територіальної громади.

4.5. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів Понорницької територіальної громади.

4.6. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях Понорницької територіальної громади.

4.7. Зведені відомості про використання захисних споруд цивільного захисту для потреб населення.

4.8. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

4.9. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

4.10. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

4.11. Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).

4.12. Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.13. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони) та документи зі зв’язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.

4.14. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

4.15. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.

4.16. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту.

4.17. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту.

4.18. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту.

4.19. Зведені відомості про тематику виконуваних науково-дослідних робіт за бюджетні кошти у сфері та використання страхового фонду документації України.

4.20. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію ЗВДТ.

4.21. Утримання та функціонування пунктів управління заходами цивільного захисту на місцевому рівні на особливий період.

4.22. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.

4.23. Забезпечення чергування в системі пунктів управління єдиної системи цивільного захисту.

4.24. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.

4.25. Виписки із радіоданих.

5. Технічний захист інформації.

5.1. Відомості про діючі в Понорницькій селищній раді нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

6. Оборонна, мобілізаційна робота та взаємодії з правоохоронними органами

6.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Понорницької селищної ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ, щодо:

 • створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій;
 • виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;
 • мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
 • виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів для забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;
 • лімітів безоплатного залучення, вилучення та примусового вилучення транспортних засобів на період мобілізації та у воєнний час в Понорницькій селищній раді;
 • забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
 • показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;
 • надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних та інших послуг в особливий період;
 • номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в Понорницькій селищній раді, на підприємствах, в установах та організація;
 • забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період;
 • забезпечення населення продовольчими товарами в особливий період;
 • виробництва продукції, надання житлово-комунальних, комунікаційних, побутових послуг, забезпечення продовольством для задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань (за окремими показниками) в особливий період;
 • порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
 • капітального будівництва в особливий період;
 • створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

6.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

6.3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Понорницької селищної ради, а також підприємств, установ і організацій на території Понорницької територіальної громади в особливий період.

6.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, військової техніки.

6.5. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується Понорницької селищної ради, окремого підприємства.

6.6. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Понорницької селищної ради, а також підприємств, установ і організацій на території Понорницької територіальної громади.

6.7. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Понорницької селищної ради, а також підприємств, установ і організацій на території Понорницької територіальної громади щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

6.8. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення Понорницької селищної ради, а також підприємств, установ і організацій на території Понорницької територіальної громади на режим роботи в умовах особливого періоду.

6.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Понорницької селищної ради, а також окремого підприємства, установи і організації на території Понорницької територіальної громади.

6.10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Понорницької селищної ради, а також підприємств, установ і організацій на території Понорницької територіальної громади.

6.11. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Понорницької селищної ради, підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальні виробів до них.

6.12. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, які не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

6.13. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

6.14. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, які не належать до державної таємниці.

6.15. Відомості про організаційні заходи з питань оперативного обладнання території Понорницької селищної ради, які не належать до державної таємниці.

6.16. Перелік об’єктів місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду.

6.17. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

6.18. Відомості про стан зберігання та кількість боєприпасів на військових об’єктах.

7. Економіка, промисловість та енергетика

7.1. Відомості щодо державного оборонного замовлення за його напрямами, без розкриття змісту цих напрямів.

7.2. Відомості стандартів продукції подвійного призначення, які не становлять державну таємницю.

8. Соціальний захист населення

8.1. Персональні дані осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.

8.2. Персональні дані про одержувачів субсидій.

8.3. Персональні дані осіб, сформованих на базі Єдиних державних реєстрів.

9. Охорона державної таємниці

9.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ.

9.2. Відомості щодо обліку секретних документів та номенклатури секретних справ.

9.3. Відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

9.4. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

9.5. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

9.6. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

9.7. Акти прийому-передачі секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

9.8. Описи справ постійного і довготермінового зберігання.

9.9. Акти на знищення секретних документів.

9.10. Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проєкти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

10. Інше

10.1. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь