Статут Комунального підприємства «Понорниця» Понорницької селищної ради

Затверджено рішенням Понорницької селищної ради від 28.02.2023 № 3211

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Понорниця» Понорницької селищної ради (далі – «Підприємство») є комунальним підприємством Понорницької селищної ради, що утворене на комунальній власності об’єднаної територіальної громади Понорницької селищної ради і діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

1.2. Найменування Підприємства:

 • повне – Комунальне підприємство «Понорниця» Понорницької селищної ради.
 • скорочене – КП «Понорниця».

1.3. Засновником Підприємства є Понорницька селищна рада (далі – Засновник), код ЄДРПОУ 04412567, місцезнаходження: 16220, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, селище міського типу Понорниця, вулиця Довженка, будинок 18.

1.4. Органом управління є Засновник.

1.5. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.

1.6. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним і здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування, власного комерційного ризику та вільного найму працівників.

1.7. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

1.8. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.9. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Понорницької селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Понорницького селищного голови та цим Статутом.

1.10. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах.

1.11. Підприємством можуть бути створені підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи за рішенням Засновника.

1.12. Місцезнаходження Підприємства: 16220, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, селище міського типу Понорниця, вулиця Вишнева, будинок 8 Б.

2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Підприємство створене з метою одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, надання якісних послуг у житлово-комунальній сфері, задоволення потреб та соціальних інтересів трудового колективу.

Підприємство здійснює не заборонену чинним законодавством України господарську діяльність в інтересах Понорницької територіальної громади та інтересах Засновника, спрямовану на досягнення економічних і соціальних результатів, бере участь у реалізації соціально-економічної політики територіальної громади, розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проєктів, взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, в тому числі із іноземними, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на територію Понорницької територіальної громади, а саме:

2.2. Предметом діяльності підприємства є:

2.2.1. забір, очищення та постачання води;

2.2.2. безперебійне забезпечення послугами централізованого постачання холодної води населення селища Понорниця та навколишніх населених пунктів, а також інших споживачів;

2.2.3. розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання холодної води;

2.2.4. здійснення встановлення, ремонту та заміни засобів обліку води;

2.2.5. вирішення питань щодо реконструкції та розширення діючих мереж водопостачання;

2.2.6. розробка перспективних планів та проєктів водопостачання смт Понорниця та навколишніх населених пунктів;

2.2.7. видача технічних умов та погодження проєктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу;

2.2.8. експлуатація і проведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт устаткування мереж водопроводу;

2.2.9. проведення інших робіт, пов’язаних з наданням послуг централізованого постачання холодної води;

2.2.10. технічні випробування та дослідження систем водопостачання;

2.2.11. надання послуг щодо облаштування та прибирання вулиць комунального значення та провулків, приміщень спільного користування у будинках та спорудах, послуги по збиранню сміття та організації його вивезення, в тому числі із кладовищ, з берегів річок, узбіч всіх доріг, а також інші послуги щодо підтримання порядку на вулицях;

2.2.12. виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах;

2.12.13. випилювання сухих, аварійних, вітроломних дерев;

2.12.14. облаштування дитячих майданчиків;

2.2.15. здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

2.2.16. забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

2.2.17. проведення комплексної переробки лісосировини і побічної продукції та її реалізація;

2.2.18. оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;

2.2.19. виробництво дерев’яних, будівельних конструкцій та столярних виробів;

2.2.20. виробництво дерев’яної тари;

2.2.21. надання послуг у виконанні робіт по благоустрою з очистки снігу та льоду, посипання сіллю та піском, ремонту вулиць, експлуатації зелених та паркових насаджень, будівництва малих архітектурних форм;

2.2.22. ручне та механізоване прибирання території Понорницької територіальної громади;

2.2.23. облаштування майданчиків для паркування автомобільного транспорту;

2.2.24. матеріально-технічне забезпечення, постачання, збут продукції виробничо-технічного призначення, матеріально-технічних ресурсів, в тому числі сировини, матеріалів, комплектуючих, енергоносіїв, устаткування, обладнання, техніки та інших товарів для виробничих та власних потреб юридичних осіб та споживачів;

2.2.25. організація поховань і надання суміжних послуг, надання ритуальних послуг, організація утримання та експлуатація кладовищ;

2.2.26. роздрібна та оптова торгівля;

2.2.27. помел зерна на фуражну муку;

2.2.28. швейна майстерня;

2.2.29. надання траспортних послуг;

2.2.30. утримання в належному стані санкціонованих сміттєзвалищ, які знаходяться на території населених пунктів громади;

2.2.31. ліквідація стихійних, несанкціонованих світтєзвалищ, проведення роз’яснювальної роботи з населенням громади про дотримання соціальних норм;

2.3. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Підприємство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов’язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Підприємство є унітарним комунальним комерційним Підприємством і здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до вимог чинного законодавства, рішень селищної ради та цього Статуту.

3.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, бланки і печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, а останні не несуть відповідальності за зобов’язання Підприємства.

3.5. Підприємство має право, у порядку, встановленому законодавством, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, спеціалізованих судах, а також у третейському суді.

3.6. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України, за попереднім письмовим погодженням із засновником.

Засновник надає попереднє письмове погодження на:

 • прийняття рішення про участь Підприємства у створенні господарських товариств, про інвестування коштів та майна Підприємства в частки, паї у статутних капіталах юридичних осіб та в цінні папери;
 • прийняття рішення про купівлю і продаж цінних паперів, придбання часток, паїв у статутних капіталах юридичних осіб.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Статутний капітал Підприємства становить 558 817,72 грн (п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч вісімсот сімнадцять грн 17 коп.).

До статутного капіталу входять:

 • кошти селищної ради;
 • інші кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності Понорницької селищної об’єднаної територіальної громади і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується майном для здійснення комерційної господарської діяльності, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

Засновник здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням належного йому майна.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • грошові та матеріальні внески Засновника;
 • майно, придбане на підставах, не заборонених законом;
 • доходи, отримані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • доходи від цінних паперів;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4. Відчуження майна, що належить до основних фондів Підприємства та закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством та рішеннями Засновника.

4.5. Підприємство відповідно до чинного законодавства України має право здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності за умови отримання дозволу виконавчого комітету селищної ради.

4.6. Підприємство не має права без згоди Засновника передавати належне йому майно в позичку чи заставу.

4.7. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству у порядку, визначеному чинним законодавством.

5. Права Підприємства

5.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність.

5.2. Підприємство виконує роботи (надає послуги) за цінами, що формуються відповідно до умов комерційної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними та регульованими цінами та тарифами.

5.3. Підприємство за рахунок власних коштів може придбавати основні засоби, господарські матеріали та інше майно, яке використовується в його роботі, у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у суб’єктів підприємницької діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.4. Підприємство має право створювати відокремлені структурні підрозділи згідно з вимогами чинного законодавства, а також відкривати рахунки в установах банків через свої відокремленні підрозділи відповідно до закону.

6. Обов’язки Підприємства

6.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні (регіональні) замовлення і державні (регіональні) завдання, враховуючи їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виробів контрагентів, а також складати і виконувати річний фінансовий план з поквартальною розбивкою.

6.2. Фінансовий план Підприємства підлягає затвердженню Засновником до 1 вересня, що передує плановому.

6.3. Підприємство:

 • забезпечує своєчасну сплату податків та інших загальнообов’язкових платежів згідно з чинним законодавством;
 • здійснює будівництво, реконструкцію, а також поточний і капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;
 • здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;
 • створює належні умови для продуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економічне і раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово припинена або заборонена відповідно до чинного законодавства.

6.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та інші види обліку і веде статистичну, податкову, фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність бухгалтерського та оперативного обліку, податкової, фінансової і статистичної звітності.

7. Управління Підприємством та самоврядування трудового колективу

7.1. До виключної компетенції Засновника Підприємства належать:

 • прийняття рішень щодо надання дозволу на відчуження майна, що перебуває у господарському віданні Підприємства;
 • прийняття рішень щодо створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання Підприємства;
 • надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств, створення дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, що матимуть самостійний баланс;
 • затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;
 • затвердження фінансового плану Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;
 • розподілу прибутку та здійснення контролю за його використанням;
 • визначення розміру статутного капіталу Підприємства та внесення змін до нього;
 • встановлення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до селищного бюджету;
 • управління (в межах визначених Засновником) майном, що перебуває у господарському віданні Підприємства;
 • здійснення координації діяльності Підприємства;
 • заслуховування річних звітів директора про роботу Підприємства;
 • формування статутного капіталу Підприємства;

7.2. До компетенції виконавчого комітету селищної ради належить:

 • затвердження калькуляції, встановлення (затвердження) тарифів на послуги, роботи, що виконуються Підприємством.
 • погодження організаційної структури Підприємства, штатного розпису, чисельності працівників.
 • заслуховування щоквартальних звітів директора про роботу Підприємства.
 • надання дозволу на передачу майна, що перебуває у господарському віданні Підприємства, в оренду.
 • здійснення інших повноважень щодо управління Підприємством, відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника.

Підприємство на контрактній основі очолює директор, який призначається на посаду селищним головою та звільняється з посади селищним головою згідно чинного законодавства. Директора Підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених Кодексом Законів про працю України та контрактом, відповідно до Закону.

7.3. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника.

7.4. Директор Підприємства:

 • підзвітний і підконтрольний Засновнику;
 • затверджує за погодженням з виконавчим комітетом селищної ради організаційну структуру, штатний розпис та чисельність працівників Підприємства;
 • призначає та звільняє з посади працівників Підприємства;
 • несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
 • розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
 • видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх виконання;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
 • несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;
 • забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;
 • забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за Підприємством;
 • до 15 серпня року, що передує плановому надає Засновнику для затвердження фінансовий план Підприємства.

7.5. На час відсутності Директора Підприємства його обов’язки виконує заступник директора.

7.6. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається директору Підприємства.

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

8.2. Підприємство за рахунок прибутку (доходу) утворює спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:

 • амортизаційний фонд;
 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд споживання (включаючи витрати на оплату праці);
 • резервний фонд.

8.3. Джерелами формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток Підприємства, амортизаційні відрахування, кошти безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

8.4. Розподіл прибутків (доходу) Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів.

8.5. У разі зміни директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9. Ліквідація та реорганізація Підприємства

9.1. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника, судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів у порядку, визначеному чинним законодавством.

9.2. Ліквідація Підприємства за рішенням Засновника здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та Підприємства. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються ліквідаційною комісією у порядку встановленому законодавством.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керівництву Підприємством.

В разі визнання Підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

Ліквідація Підприємства за рішенням суду загальної юрисдикції або спеціалізованого суду здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. При реорганізації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.4. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь