Понорницька селищна рада
Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Понорницької селищної ради

Затверджено протоколом загальних зборів трудового колективу селищної ради від 13.10.2022 № 1

 

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Понорницької селищної ради (далі - Правила) розроблені та запроваджуються з метою забезпечення чіткої організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов'язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин між керівництвом і працівниками селищної ради, сприяють виконанню основних завдань і функцій роботи.

1.2. Трудова дисципліна працівників селищної ради забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, свідомим і сумлінним виконанням ними своїх функціональних обов’язків, а також заохоченням за сумлінну працю.

1.3. Правила розроблені згідно з Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексом законів про працю України, «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, регламенту селищної ради з урахуванням виробничих та економічних умов, встановлюють тривалість та розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів та щорічних відпусток, застосування засобів заохочення та дисциплінарних стягнень, передбачають заходи з охорони праці та техніки безпеки.

1.4. Правила є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами та працівниками селищної ради.

1.5. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує селищний голова у межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за погодженням з представником трудового колективу.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1. Прийняття на роботу в селищну раду проводиться відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу Законів про працю в Україні та іншого діючого законодавства.

3. Основні обов’язки працівників

3.1. Працівники та посадові особи Понорницької селищної ради зобов’язані:

3.1.1. Сумлінно і своєчасно виконувати покладені на них функціональні обов’язки та доручення керівництва селищної ради, вимоги Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.1.2. Постійно тримати впорядку службові документи, роботу з ними здійснювати відповідно до інструкції з діловодства.

3.1.3. Постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

3.1.4. Своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, розпорядження і вказівки своїх керівників.

3.1.5. Не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам громади, негативно вплинути на репутацію посадової особи місцевого самоврядування. Бути скромним, стриманим, об’єктивним при оцінці своїх вчинків, пунктуальним, точним, комунікабельним, чуйним, охайним і акуратним.

3.1.6. Суворо дотримуватись вимог Закону України «Про запобігання корупції».

3.1.7. Зберігати державну таємницю, інформацію, що стала їм відома під час виконання функціональних обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

3.1.8. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

3.1.9. Забезпечувати зберігання інвентаря, оргтехніки, економно витрачати електроенергію, канцелярські товари.

3.1.10. Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник селищної ради за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

4. Основні обов’язки керівництва селищної ради

4.1. Під час призначення, прийняття роз’яснити працівникові його права і обов’язки, інформувати про умови праці та розмір заробітної плати.

4.2. Належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем, необхідними для роботи матеріалами та приладдям.

4.3. Постійно зміцнювати трудову і виконавчу дисципліну.

4.4. Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці.

4.5. Виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; уразі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (ст. 115 КЗпП України).

4.6. Постійно вдосконалювати організацію роботи в апараті та виконавчих органах селищної ради, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників.

4.7. Створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників.

4.8. Контролювати виконання працівниками вимог законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу.

4.9. Дотримуватися законодавства про працю та охорону праці, про службу в органах місцевого самоврядування, про запобігання і протидії корупції.

4.10. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників

4.11. Уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм в установленому порядку матеріальну допомогу.

5. Робочий час і його використання

5.1. Тривалість робочого часу визначається, відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.2. Для виконання невідкладної роботи посадові особи місцевого самоврядування та працівники селищної ради зобов’язані за розпорядженням голови селищної ради, з’явитись на службу у вихідні, святкові, неробочі дні, робота за які компенсується, відповідно до чинного законодавства.

5.3. Початок роботи в селищній раді – 9:00, закінчення – 18:00 (в п’ятницю – 17:00). Обідня перерва з 13:00 до 13:48. Робочий час скорочується на 1 годину напередодні святкових і неробочих днів. У разі, коли святковому чи неробочому дню передує день щотижневого відпочинку за графіком, тривалість робочого дня не скорочується. Облік робочого часу ведеться за табелем встановленої форми, який підписується відповідальною особою за облік часу та затверджується селищним головою в установлений строк до 25–го числа кожного місяця. Табель подається в бухгалтерію селищної ради для нарахування заробітної плати.

5.4. Чергові щорічні відпустки надаються в установленому законодавством порядку, згідно з графіком відпусток, затвердженим селищним головою та узгодженим представником трудового колективу.

5.5. Відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються за розпорядженням селищного голови тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років посадовій особі надається щорічна додаткова відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством. Надбавка за вислугу років виплачується посадовим особам селищної ради щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування у таких розмірах: 3 роки – 10%, 5 років – 15%, 10 років – 20%, 15 років – 25%, 20 років – 30%, 25 років – 40% відповідно до діючого законодавства.

5.6. Надавати щорічну основну відпустку працівникам тривалістю 24 календарні дні відповідно до статті 39 Закону України «Про відпустки».

5.7. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин відпустки без збереження заробітної плати на протязі року до 15 календарних днів.

5.8. Надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів працівникам, які мають двох або більше дітей у віці до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері (батьку), яка (який) виховує дитину без матері, а також особі, яка взяла дитину під опіку. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

5.9. При наявності підстав, надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки у зв'язку:

 • з днем народження працівника – 1 календарний день у день народження;
 • з одруженням працівника або його дітей – 3 календарні дні;
 • з народженням дитини – 3 календарні дні;
 • з похованням рідних – 3 календарні дні.

5.10. Відпустка повинна бути використана в поточному році, як виняток, з дозволу керівника – не пізніше наступного року.

5.11. За рішенням керівництва селищної ради відповідальні працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки надається працівнику у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

5.12. Вирішення питання надання відпусток без збереження заробітної плати, відгулів за відпрацьовані вихідні або святкові дні здійснюється головою селищної ради. Контроль за дотриманням графіків відпусток та оформлення документів, пов’язаних з відпустками, здійснює начальник відділу загальної, організаційної та кадрової роботи селищної ради.

5.13. Перебування працівників із службових питань у робочий час поза приміщенням селищної ради погоджується з селищним головою.

5.14. При необхідності посадові особи місцевого самоврядування направляються у відрядження.

5.15. Розпорядження про виїзд у відрядження видає селищний голова. На основі відповідних документів бухгалтерія селищної ради в установленому порядку відшкодовує витрати, пов’язані з перебуванням у відрядженнях.

6. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

6.1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

 • позбавлення премії;
 • догана;
 • звільнення.

6.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

6.3. За невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який дискредитує органи місцевого самоврядування, до посадових осіб селищної ради можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

 • попередження про неповну службову відповідність;
 • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

6.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються селищним головою та оформляються розпорядженням, яке оголошується працівникові під розписку.

6.5. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво селищної ради повинно вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. Уразі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

6.6. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

6.7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

6.8. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

6.9. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, ініціативність та інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

 • оголошення подяки;
 • преміювання.

Положення про преміювання затверджується рішенням сесії селищної ради.

7.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки надається перевага під час просування по службі.

8. Заключні положення

8.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку розміщуються на офіційному сайті, а у разі відсутності сайту на офіційному стенді Понорницької селищної ради.

8.2. Контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету.

8.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до посадових осіб та працівників селищної ради під підпис.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь