A A A K K K
для людей із порушенням зору
Понорницька селищна рада
Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Регламент роботи Понорницької селищної ради восьмого скликання

Затверджено рішенням Понорницької селищної ради від 10.12.2020 № 1-13-VIII

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Правові засади діяльності ради

Стаття 1.

1. Понорницька селищна рада  (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Понорницьку селищну об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в ї інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами України.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Закону  України  «Про доступ  до  публічної  інформації», Закону  України «Про відкритість використання  публічних» коштів іншими законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, селищним головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3. Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує аппарат виконавчого комітету ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

Глава 2. Основні принципи діяльності ради

Стаття 4. Рада здійснює свою діяльність на принципах: народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень визначених законодавством, державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування, підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Глава 3. Відкритість та гласність роботи ради

Стаття 5.

1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту (ч. 17 ст. 46 Закону України «Про місцеве саомрвдяування в Україні»).

2. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:

-  розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, Регламенту ради, Регламенту виконавчого комітету ради;

-  технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради; 

 - розміщення  результатів  голосувань,  протоколів  і  рішень  засідань  ради  та  її  органів (постійних та інших комісій);

-  розміщення  в  порядку  визначеному  Законом  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” проєктів рішень;

- розміщення інформації про селищного голову, його заступників, секретаря селищної ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включає основні біографічні відомості, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку;

-  розміщення  інформації  про  плани  роботи  ради,  в  т.ч.  дату,  місце  і  порядок  денний засідання ради та її органів;

-  розміщення звітів селищного голови,  його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;

3. До створення офіційного сайту вищевказана інформація розміщується на інформаційному стенді селищної ради.

4. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

5. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

Стаття 6.

1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради або за запрошенням голови або заступників голови можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

2. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

3. Інші особи за рішенням ради можуть бути  присутніми на пленарних засіданнях ради якщо їх  присутність необхідна під час розгляду питань порядку денного за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 1 цієї статті. Заяви про надання дозволу на участь в пленарному засіданні при розгляді конкретного питання порядку денного подаються зацікавленими особами за один день до пленарного засіданні сесії ради.

4. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошенням та про осіб присутність яких буде необхідна під час розгляду питань порядку денного.

5. Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.

6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Глава 5. Закриті пленарні засіданні ради

Стаття 7.

1. За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

3. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

Глава 6. Планування роботи ради

Стаття 8.

1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи затвердженого на пленарному засіданні сесії ради. План роботи новобраної ради затверджується не пізніше як на третьому засіданні ради. Плани роботи ради на наступний рік  затверджуються в кінці кожного року.

2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

3. Проєкт плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступників голови ради, депутатських фракцій, депутатів, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради, старост сіл, органів територіальної самоорганізації громадян.

 

РОЗДІЛ ІІ. СЕСІЯ РАДИ

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 9.

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Засідання  ради  проводяться в приіщенні  селищної ради, або в іншому приміщенні – за розпорядженням селищного голови.

2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Стаття 10.

1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат виконавчого комітету міської ради або секретарю ради передається перелік питань запропонованих до розгляду на сесії .

Стаття 11. Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 12.

1. Пленарні засідання ради проводяться у робочі дні. Початок засідання об 11:00 год.

2. У необхідних випадках для вирішення питань, що потребують негайного розгляд,у за рішенням ради можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням дати продовження роботи сесії.

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

Стаття 15. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

Стаття 16.

1. Для розробки проєкту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проєктів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний селищний голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

2. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає новообраний селищний голова не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання.

3. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

4. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 17.

1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

2. До визнання повноважень депутатів як членів ради, новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

3. Після визнання повноважень селищного голови, йому передається ведення сесії.

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 18. Сесії ради згідно із статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися: 

- селищним головою;      

- секретарем ради;      

- однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;      

- постійною комісією ради.

Стаття 19.

1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням селишного голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів та населення про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково оприлюднюється на офіційному веб - сайті селищної ради, а до його створення – на інформаційному стенді селищної ради.

Стаття 20.

1. Позачергові сесії скликаються у випадку необхідності.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проєктами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

4. Після повідомлення про проведення позачергової сесії депутат має право отримати в секретаря ради матеріали сесії   для вивчення  та ознайомлення. 

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 21.

1. Проєкт порядку денного формується секретарем ради.

2. Пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного чергової сесії можуть  вноситись селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, старостами.

3. Основою для формування порядку денного сесії ради є план роботи ради. проєкт порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він приймається за основу більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

4. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради. 

5. Одне і те ж питання може бути внесено до порядку денного не більше двох разів протягом календарного року.

6. Послідовність розгляду питань порядку денного може бути змінено, якщо за це проголосувало половина присутніх на засіданні депутатів. Після цього порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

7.  В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

8.  Питання вважається виключеним з порядку денного, якщо за ньогопроголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

Стаття 22.

1. Всі питання, включені до проєкту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

2. Пропозиції депутатів з питань користування та розпорядження об’єктами комунальної  власності, а саме, будівлями, спорудами, приміщеннями та земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності, а також питання генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури не можуть бути включені в порядок денний під час затвердження порядку денного на початку та під час пленарного засідання ради.

3. Проєкт рішення може бути включений до порядку денного сесії без процедури  оприлюднення у виняткових випадках, коли виникає необхідність прийняття рішень, пов’язаних із проведенням заходів, передбачених законодавством про надзвичайні ситуації  природного, техногенного чи іншого характеру, зпитань бюджету, кадрових та інших  невідкладних питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності громади. В такому  випадку проєкт рішення погоджується з профільним виконавчим органом селищної  ради і юридичним відділом та розглядається постійними комісіями селищної ради спільно у залі під час проведення пленарного засідання або у перерві пленарного засідання, про що приймається рішення як з процедурного питання.

Стаття 23.

1. До проєкту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

2. До проєкту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії .

3. Проєкт порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії або за день проведення сесії ради.

5. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 24.

1. Проєкт порядку денного сесії, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому селищною радою більшістю голосів присутніх депутатів.

2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

3. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

Стаття 25.

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

2. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 26. Секретар ради разом з апаратом виконавчого органу ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

Стаття 27. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися селищним головою, секретарем ради, депутатами, виконавчим комітетом ради,  старостами, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради, внесені депутатами селищної ради на засіданнях сесій селищної ради,  постійних комісій, фіксуються у відповідному протоколі і не потребують додаткового письмового подання.

Стаття 28. Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проєктів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Стаття 29. проєкти рішень, які пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями з питань, які впливають на дохідну та витратну частини бюджету, попередньо узгоджуються   та розглядаються на засіданнях постійних комісій.

Стаття 30.

1. Проєкти рішень ради, які підлягають обговоренню та вносяться на розгляд чергової сесії оприлюднюються на офіційному веб сайті селишної ради (а до його створення на інформаційному стенді) за 10 днів до дати їх розгляду, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, коли такі проєкти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

2. Проєкти рішень ради які приймаються у невідкладних випадках на позачерговій сесії та оприлюднюються за один день до початку роботи сесії.

Стаття 31. До проєктів рішень ради, які підлягають обговоренню, відносяться наступні проєкти рішення:

- нормативно-правові акти, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

- регуляторні акти;

- державні і регіональні програми економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання.

Стаття 32.

1. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на черговій сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

Стаття 33. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

Завантажити повну версію Регламенту.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь