A A A K K K
для людей із порушенням зору
Понорницька селищна рада
Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради

Затверджено рішенням Понорницької селищної ради від 27.09.2023 № 3516

 

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради (далі – Центр) є закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі – особи/сім’ї).

2. Центр є бюджетною установою. Рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації, в порядку передбаченому законодавством, приймає Понорницька селищна рада (далі – Засновник) з урахуванням потреб Понорницької територіальної громади.

Повне найменування Центру українською мовою: комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради.

Скорочене найменування: ЦНСП Понорницької селищної ради.

Юридична адреса Центру: вулиця Вишнева, будинок 8 А, селище міського типу Понорниця, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область, 16220.

Положення про Центр затверджується рішенням Понорницької селищної ради.

Кошторис і штатний розпис Центру затверджує селищний голова Понорницької селищної ради.

Структура Центру, перелік соціальних послуг, умови та порядок їхнього надання затверджується рішенням Понорницької селищної ради.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням та бланки.

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

3. Методичний та інформаційний супровід діяльності Центру забезпечує Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та постановами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішеннями Понорницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови Понорницької селищної ради, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями центру є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
 • надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

6. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

 • виявляє і веде облік осіб/сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;
 • надає особам/сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;
 • здійснює соціальний супровід осіб/сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;
 • забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціальне супроводження дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;
 • надає особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, інформацію про їх права та можливість отримання допомоги;
 • взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;
 • інформує населення Понорницької територіальної громади про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, порядок їхнього отримання;
 • інформує населення про сімейні форми виховання дітей та провадить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки вихователі, патронатні вихователі;
 • проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;
 • створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;
 • бере участь у визначенні потреб населення Понорницької територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення Понорницької територіальної громади у соціальних послугах;
 • готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
 • забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у Понорницькій територіальній громаді, надає такі соціальні послуги:

 • догляд вдома;
 • соціальна адаптація;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • екстрене (кризове) втручання;
 • консультування;
 • соціальний супровід;
 • представництво інтересів;
 • посередництво;
 • соціальна профілактика;
 • натуральна допомога;
 • догляд та виховання дітей в умовах наближених до сімейних;
 • інформування;
 • соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
 • соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
 • інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначає у разі потреби Понорницька селищна рада – орган місцевого самоврядування, що утворив Центр.

8. Послуги надаються центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

Для надання соціальних послуг у Центрі утворені такі структурні підрозділи (відділення):

 • відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах);
 • відділення соціальної роботи (проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, зокрема інформаційно-просвітницької, соціально-профілактичної роботи, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціальне супроводження дітей, які перебувають під опікою, піклуванням).

Відповідно до потреб Понорницької територіальної громади в соціальних послугах у Центрі можуть утворюватися інші структурні підрозділи (відділення).

Структурні підрозділи утворюються за рішенням Засновника Центру.

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє директор Центру.

Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру та погоджуються Засновником.

9. Центр має право:

 • самостійно визначати форми та методи роботи;
 • подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;
 • утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;
 • залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах Центру;
 • залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

10. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю, гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

11. Підставою для надання соціальних послуг є:

 • направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг на підставі відповідного рішення виконавчого органу Понорницької селищної ради;
 • результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення виконавчого органу Понорницької селищної ради, про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

12. Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Засновник.

13. Директор Центру:

 • організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників;
 • здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;
 • забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;
 • затверджує положення про структурні підрозділи;
 • затверджує посадові інструкції працівників;
 • призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників;
 • затверджує Правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;
 • видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;
 • укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;
 • розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
 • забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям;
 • забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;
 • вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

14. Центр утримується за рахунок коштів, які виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення населення, інших надходжень, у тому числі від надання платних соціальних послуг, благодійних коштів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

15. Соціальні послуги можуть надаватися Центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

З метою забезпечення доступності соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини може прийматися рішення засновником – Понорницькою селищною радою – про надання соціальних послуг за рахунок бюджету Понорницької селищної територіальної громади.

Розмір плати за соціальні послуги встановлюється Центром у визначеному законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

16. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

17. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

 • створення належних умов для професійної діяльності;
 • проведення профілактичного медичного огляду;
 • захист професійної честі, гідності та ділової репутації;
 • надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання;
 • створення безпечних умов праці.

18. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства.

19. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до законодавства.

20. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління Понорницькою селищною радою, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування Центру.

21. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

22. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації.

23. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну допомогу і благодійну допомогу, у тому числі із-за кордону, що використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 1, цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

24. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної з наданням соціальних послуг, ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться відповідно до законодавства України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь