Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Понорницькій селищній раді

Дата: 03.01.2023 10:11
Кількість переглядів: 98

Фото без описуЗатверджено рішенням виконавчого комітету
Понорницької селищної ради від 12.01.2022 № 185

 

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при Понорницькій селищній раді (далі – координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань у сфері національно-патріотичного виховання та внесення пропозицій щодо їх вирішення на території Понорницької територіальної громади.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови територіальної громади, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями координаційної ради є:

1) сприяння:

 • здійсненню повноважень Понорницької селищної ради з питань національно-патріотичного виховання на території Понорницької територіальної громади;
 • співпраці місцевої влади з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;
 • провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання;
 • висвітленню діяльності громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, центрів національно-патріотичного виховання, військово-патріотичних центрів, гуртків, клубів;

2) участь у проведенні моніторингу:

 • здійснення заходів з національно-патріотичного виховання на території Понорницької селищної ради;
 • реалізації програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, с. 2917; 2021р., № 64, с. 4021);

3) підготовка пропозицій щодо:

 • удосконалення актів місцевої влади та підвищення ефективності її діяльності з національно-патріотичного виховання на території Понорницької селищної ради відповідно до пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання, визначених у Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженій Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286, та Державній цільовій соціальній програмі національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 55, с. 2403);
 • розвитку військово-патріотичної та військово-спортивної підготовки молоді, всебічного сприяння місцевої влади у проведенні Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

4. Координаційна рада згідно з покладеними на неї завданнями на неї завданнями на території Понорницької селищної ради:

1) проводить аналіз стану справ а причин виникнення проблем у сфері національно-патріотичного виховання;

2) вивчає та готує пропозиції за результатами діяльності місцевої влади у сфері національно-патріотичного виховання;

3) проводить моніторинг стану виконання місцевою владою покладених на неї завдань з національно-патріотичного виховання;

4) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень селищної ради з питань національно-патріотичного виховання;

5) подає місцевій владі розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації з питань національно-патріотичного виховання;

6) здійснює взаємодію та обмін досвідом роботи з іншими координаційними радами.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) і незалежних експертів (за згодою);

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян із питань, що належать до компетенції координаційної ради;

4) для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції координаційної ради, та ля виконання покладених на неї завдань утворювати постійні або тимчасові робочі групи, що діють у період між її засіданнями;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.

6. До складу координаційної ради входять:

 • голова координаційної ради – заступник селищного голови, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері національно-патріотичного виховання відповідно до розподілу функціональних обов’язків;
 • заступник голови координаційної ради – представник громадських об’єднань національно-патріотичного виховання (за згодою);
 • секретар координаційної ради – керівник або заступник керівника структурного підрозділу селищної ради, до функціональних обов’язків якого належить реалізація державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
 • заступники селищного голови (за згодою);
 • представники територіальних органів Національної поліції, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС, Держлісагенства, інших органів виконавчої влади;
 • представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
 • посадова особа селищної ради, відповідальна за мобілізаційну роботу;
 • представники громадських об’єднань ветеранів-учасників бойових дій, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та організацій, керівники громадських штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (за згодою);
 • представники інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері національно-патріотичного виховання (за згодою);
 • представники місцевих засобів масової інформації, дитячих і молодіжних друкованих видань патріотичного спрямування (за згодою);
 • представники закладів освіти, органів учнівського самоврядування, дитячих та молодіжних громадських об’єднань, молодіжних центрів (за згодою);
 • вчені, експерти, діячі освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, представники підприємств, установ, організацій, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання (за згодою).

До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, у тому числі громадського об’єднання ветеранів, та місцевого засобу масової інформації.

Строк повноважень складу координаційної ради становить два роки.

7. Персональний склад координаційної ради затверджує селищний голова.

Персональний склад координаційної ради формується за пропозиціями відповідних територіальних органів центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства.

Для формування складу координаційної ради селищна рада оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про формування складу координаційної ради.

Протягом 14 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про формування складу координаційної ради уповноважена посадова особа структурного підрозділу селищної ради, до повноважень якого віднесена реалізація державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, приймає та узагальнює надані пропозиції.

Пропозиції щодо включення до складу координаційної ради подаються у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про формування складу координаційної ради.

Після завершення строку прийому пропозицій селищна рада оприлюднює такі пропозиції на своєму офіційному веб-сайті та інших офіційних електронних ресурсах.

Після завершення 10 календарних днів з урахуванням зауважень та пропозицій уповноважена посадова особа структурного підрозділу селищної ради, до повноважень якого віднесена реалізація державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, протягом трьох календарних днів готує та подає на погодження селищному голові пропозиції щодо персонального складу координаційної ради.

Після погодження селищним головою персонального складу координаційної ради особи, зазначені в пункті 6 цього Положення, можуть бути включені до нього на підставі офіційних листів від підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, які вони представляють, але не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень координаційної ради.

Членство в координаційній раді припиняється в разі:

 • завершення строку повноважень члена координаційної ради;
 • відсутності члена координаційної ради на першому засіданні новоствореної координаційної ради без поважних причин;
 • систематичної (більше ніж два рази поспіль) відсутності члена координаційної ради на її чергових засіданнях без поважних причин;
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства, підприємства, установи, організації за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в координаційній раді;
 • неможливості члена координаційної ради брати участь в її роботі за станом здоров’я, визнання його в судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом координаційної ради відповідної заяви;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена координаційної ради;
 • смерті члена координаційної ради.

8. Організація діяльності координаційної ради визначається Положенням про координаційну раду, розробленим з урахуванням положень цього Положення.

9. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання координаційної ради можуть скликатися за ініціативою голови координаційної ради або однієї третини від загального складу її членів. Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради або за його відсутності заступник голови координаційної ради, а в раз відсутності заступника голови координаційної ради – член координаційної ради, уповноважений зазначеною радою.

10. Засідання координаційної ради проводяться відкрито. Засідання координаційної ради ведуться державною мовою. Засідання координаційної ради може здійснюватися в режимі відеоконференції (он-лайн).

Рішення про засідання доводиться до відома членів координаційної ради не пізніш ніж як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції засідання координаційної ради.

Технічний супровід засідання здійснюється відповідальним працівником селищної ради.

Засідання координаційної ради є повноважним з моменту підтвердження ідентифікації всіх осіб-учасників, якщо в ньому бере участь більшість членів від загального складу координаційної ради.

Рішення координаційної ради приймається на її засіданні після обговорення більшістю членів від загального складу координаційної ради відкритим голосуванням.

Обговорення може здійснюватися в обмежених часових рамках, що встановлюються особою, головуючою під час засідання.

11. Засідання координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів від загального складу ради.

За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства.

12. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної ради.

13. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар координаційної ради.

14. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням більшістю голосів членів від загального складу координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради в п’ятиденний строк.

Член координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. Протокол засідання координаційної ради не пізніше ніж через сім календарних днів з дати проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради.

15. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду та врахування в роботі селищною радою.

16. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом прийняття розпорядження селищного голови.

17. Селищна рада, при якій утворено координаційну раду, здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради, створює належні умови для її роботи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь