Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Понорницької селищної ради Чернігівської області

Дата: 03.01.2023 09:44
Кількість переглядів: 109

Фото без описуЗатверджено розпорядженням Понорницького селищного голови
від 30.07.2021 № 37-од

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Понорницької селищної ради Чернігівської області (далі - уповноважена особа).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

3. Уповноважена особа визначається розпорядженням голови селищної ради.

4. Голова селищної ради забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.

Уповноважена особа забезпечуєтьсяматеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань.

5. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.

У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена головою селищної ради.

6. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

7. Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

ІІ. Основні завдання, функції та права уповноваженої особи

1. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові селищної ради відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови селищної ради та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агенство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи не своєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційногозаконодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва селищної ради відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування голови селищної ради, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

2. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції відповідального суб’єкта;

3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить керівнику такого відповідального суб’єкта пропозиції щодо таких заходів;

4) надає структурним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

5) вживає заходи з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує керівника відповідального суб’єкта та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

6) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у виконавчому комітеті селищної ради (працювали або входять чи входили до складу утвореної конкурсної комісії), відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

7) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

8) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

9) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

10) надає працівникам виконавчого комітету селищної ради методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цихпитань;

11) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

12) інформує голову селищної ради, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату селищної ради;

13) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником виконавчого комітету селищної ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

14) повідомляє у письмовій формі голову селищної ради про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчого комітету селищної ради з метою забезпечення дотримання відповідальним суб’єктом вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону;

15) інформує Національне агентство у разі ненаправлення селищною радою в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

16) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

17) веде облік працівників відповідального суб’єкта, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

18) візує проєкти розпоряджень з основної діяльності, а також проєкти розпоряджень з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;

19) що півроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;

20) щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону;

21) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

3. Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:

1) витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від інших структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримуватиїх копії;

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі голову селищної ради та його заступника;

3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

5) отримувати від посадових осіб виконавчого апарату селищної ради письмові пояснення з приводу обставин, що можутьсвідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбаченихвимог та обмежень;

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є відповідальний суб’єкт, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

7) брати участь та проводити для працівників виконавчого апарату селищної ради внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

9) вносити подання голові селищної ради про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;

10) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів селищної ради та надавати інформацію про них голові селищної ради.

ІІІ. Уповноважена особа

1. Уповноважена особа:

1) визначає основні напрями своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням;

2) організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

3) підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату селищної ради, в тому числі головою селищної ради;

4) забезпечує належне виконання завдань, покладених на уповноважену особу.

2. Уповноважена особа забезпечує своєчасність та повноту виконання своїх завдань та обов’язків.

3. Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна голові селищної ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь