Положення про відділ організаційної та кадрової роботи Понорницької селищної ради

Дата: 02.01.2023 17:21
Кількість переглядів: 172

Фото без описуЗатверджено рішенням Понорницької селищної ради
від 24.12.2021 № 15-2709-VІІІ

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ організаційної та кадрової роботи (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Понорницької селищної ради, утворюється селищною радою, є підзвітним та підконтрольним селищній раді, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, голові селищної ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та її виконкому, розпорядженнями селищного голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

1.3. Положення про відділ, зміни і доповнення до цього Положення затверджується рішенням Понорницької селищної ради

1.4. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням селищної ради.

2. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями відділу є:

 • організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи селищної ради, постійних та інших комісій селищної ради;    
 • здійснює прийом, реєстрацію, передачу за призначенням вхідної документації, а також видачу інформації стосовно строків її проходження; реєструє й відправляє вихідну кореспонденцію; веде реєстраційну, контрольну, довідкову картотеки; здійснює облік і аналіз документообігу в селищній раді.
 • забезпечує зберігання та оперативний пошук документів.
 • у необхідних випадках видає копії, довідки та виписки з документів.
 • надання методичної допомоги виконавчим органам селищної ради в організації роботи з підготовки проєктів рішень селищної ради, в роботі з дорученнями виборців, депутатськими запитами та зверненнями;
 • забезпечення підрозділів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
 • оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;
 • забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до селищної ради з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;
 • забезпечення належної організації особистого прийому громадян, у тому числі виїзного, селищним головою його  заступників з питань діяльності виконавчих органів ради;
 • здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до селищної ради;
 • проведення аналізу письмових і усних звернень;
 • підготовка проєктів розпоряджень і доручень селищного голови, що належить до компетенції відділу;
 • забезпечення щорічної підготовки аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян та розміщення на вебсайті селищної ради;

2.2. Основними функціями відділу є:

 • забезпечує підготовку рішень і розпоряджень на виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції відділу;
 • оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов'язані з роботою;
 • заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції;
 • ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • організовує ведення табельного обліку працівників;
 • оформлює відпустки працівників;
 • оформлює і видає виписки із трудових книжок працівникам про трудовий стаж їх роботи для оформлення пенсій, надання допомоги та інше;
 • веде облік військовозобов'язаних за всіма категоріями військового обліку;
 • організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни, оформлює матеріали щодо її порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення;
 • встановлює зв'язки з учбовими закладами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також з вищими учбовими закладами для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • оформлює договори з учбовими закладами і викладачами, направлення на навчання та інші необхідні документи стосовно навчання;
 • веде облік працівників, які закінчили навчання, робить відповідні записи в особових справах працівників;
 • формує кадровий резерв, забезпечує його підготовку, організовує стажування працівників;
 • забезпечує ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян, що надійшли до селищної ради;
 • здійснює реєстрацію звернень громадян, що надійшли на адресу селищної ради, а також одержаних під час особистого прийому громадян керівництвом селищної ради про що інформує заявників;
 • забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до селищної ради, отримує від структурних підрозділів селищної ради підприємств, установ і організацій інформації, що стосуються розгляду звернень, здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, організовує у необхідних випадках перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян;
 • готує аналітичні та інформаційні матеріали для керівництва селищної ради про стан розгляду звернень громадян та організації особистого прийому у структурних відділах селищної ради, та вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

3. Права відділу

3.1. Правами відділу є:

 • проводити у структурних підрозділах селищної ради, відповідно до чинного законодавства, перевірки стану роботи щодо розгляду звернень громадян;
 • за дорученням керівництва селищної ради представляти інтереси селищної ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції; 
 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;
 • брати участь у засіданнях сесій селищної ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в селищної раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
 • вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;
 • залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

4. Структура та організація діяльності відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради, сесіях селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;
 • вносить пропозиції селищному голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;
 • забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;
 • вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників відділу;
 • розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;
 • планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради;
 • від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;
 • представляє відділ у відносинах з виконавчими органами селищної ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чиним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на його заступника.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищної головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються селищним головою.

4.6. Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів селищної ради.

4.7. Відділ не є юридичною особою.

4.8. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником селищного голови чи селищним головою.

4.9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами селищної ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгоджено діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з діючим законодавством України.

4.11. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

5. Відповідальність

5.1. Працівники  відділу  організаційної та кадрової роботи забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків. Притягнення до відповідальності здійснюється згідно чинного законодавства.

5.2. Відповідальність настає в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків чи бездіяльності або невикористання наданих прав.

5.3. Критеріями оцінки якості виконання завдань та функцій є повнота їх виконання, а своєчасності – дотримання відповідних термінів виконання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь