Понорницька селищна рада
Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Понорницької селищної ради

Дата: 04.01.2023 09:36
Кількість переглядів: 295

Фото без описуЗатверджено рішенням Понорницької селищної ради
від 25.08.2023 № 3472

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Понорницької селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Понорницької селищної ради.

1.2. Відділ утворений на підставі рішення першої сесії Понорницької селищної ради восьмого скликання від 10 грудня 2020 року № 1-12-VІІІ «Про створення відділу освіти, культури, молоді та спорту Понорницької селищної ради, затвердження Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Понорницької селищної ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації». Засновником Відділу є Понорницька селищна рада (далі – Засновник).

1.3. Відділ є юридичною особою публічного права, самостійним господарюючим суб’єктом зі статусом неприбуткової установи, розпорядником бюджетних коштів першого рівня, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку і штамп встановленого зразка, бланк зі своїм найменуванням.

1.4. Повна назва Відділу – відділ освіти, культури, молоді та спорту Понорницької селищної ради.

Скорочена назва Відділу – ВОКМтаС Понорницької селищної ради.

1.5. Юридична адреса Відділу: вулиця Довженка, будинок 18, селище міського типу Понорниця, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область, 16220.

1.6. Відділ підзвітний i підконтрольний Понорницькій селищній раді в межах визначених йому повноважень; підпорядкований селищному голові, заступникам селищного голови, секретарю селищної ради відповідно до розподілу обов’язків; підзвітний структурним підрозділам обласної та районної державних адміністрацій з питань виконання делегованих повноважень у сфері освіти, науки, культури, молоді та спорту.

1.7. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України i Кабінету Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти i науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, рішеннями Понорницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням.

1.8. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються рішеннями Понорницької селищної ради.

1.9. Відділ у межах своїх повноважень, визначених цим Положенням, здійснює керівництво в галузі освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, збереження культурної спадщини громади, розвитку туризму в ній.

1.10. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про селищний бюджет на фінансування закладів освіти і культури, що перебувають у комунальній власності Понорницької селищної ради; програм i заходів у галузях освіти, культури, молоді та спорту, туризму, молодіжної політики, затверджених рішеннями Понорницької селищної ради. Фінансову діяльність Відділ як головний розпорядник бюджетних коштів здійснює, керуючись нормами Бюджетного кодексу України.

1.11. Майно, що є комунальною власністю Понорницької селищної ради, закріплюється за Відділом на праві оперативного управління. Відділ володіє i користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.12. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами Понорницької селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, отримує від них в установленому порядку інформаційні документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

1.13. У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту, туризму, молодіжної політики, здійснює контроль за їх реалізацією.

2. Мета Відділу

2.1. Головною метою Відділу є реалізація державної політики у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту, туризму, молодіжної політики, збереження культурної спадщини, організація культурного дозвілля населення територіальної громади, розвитку аматорської творчості громадян шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту здобувачів освіти, розвитку закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Понорницької селищної ради.

3. Основні завдання, права та обов’язки

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього повноважень виконує такі завдання:

3.1.1. забезпечує:

- рівні умови для розвитку та удосконалення мережі закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Понорницької селищної ради;

- умови для фізкультурно-оздоровчої та мистецької діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян;

- формування, оптимізацію та розвиток молодіжної інфраструктури;

- доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції посадовими особами Відділу;

- виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в закладах освіти і культури, що перебувають у комунальній власності Понорницької селищної ради;

- доступність всіх видів культурних послуг для кожного жителя Понорницької селищної територіальної громади, відродження та розвиток національної культурної спадщини;

- розбудову системи туристичної інфраструктури;

- усебічний розвиток та функціонування української мови як державної, створення умов для розвитку і використання мов інших національностей;

- створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну, розумного пристосування;

- доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, ужиття заходів для забезпечення потреби в дошкільній та позашкільній освіті;

- підвезення здобувачів освіти до закладів освіти та у зворотному напрямку у визначеному Понорницькою селищною радою порядку та розмірах за рахунок видатків місцевого бюджету;

- спільно із закладами охорони здоров’я Понорницької селищної ради безоплатне проведення медичного огляду учнів, вихованців, моніторинг стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у закладах освіти;

- відеофіксацію, (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення;

3.1.2. веде облік дітей дошкільного і шкільного віку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

3.1.3. приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та організовує його проведення;

3.1.4. фінансує діяльність закладів культури, виконання стратегій розвитку закладів освіти, у тому числі здійснення ними інноваційної діяльності;

3.1.5. здійснює контроль за:

- фінансово-господарською діяльністю закладів освіти та культури;

- дотриманням закладами освіти та культури положень установчих документів, вимог чинного законодавства у відповідних сферах діяльності;

- дотриманням закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

- недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

- використанням закладами освіти та культури публічних коштів;

3.1.6. відповідає за організацію харчування здобувачів освіти в закладах освіти, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність і якість харчових продуктів; забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, визначених законодавством та/або рішенням Понорницької селищної ради;

3.1.7. готує та подає на розгляд Понорницької селищної ради проєкти рішень щодо закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти територій обслуговування, затвердження (у тому числі в новій редакції) установчих документів закладів освіти та культури, інших проєктів рішень у межах визначених повноважень;

3.1.8. оприлюднює результати інституційного аудиту закладів освіти територіальної громади;

3.1.9. координує у межах своїх повноважень:

- проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку здобувачів освіти;

- господарську діяльність закладів освіти та культури, у тому числі підготовку до нового навчального року (заклади освіти), до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів, заходів протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, створення безбар’єрного простору тощо;

3.1.10. у межах компетенції бере участь у:

- розробленні проєктів розпоряджень голови селищної ради, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи селищної ради;

- підготовці звітів селищного голови;

- вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів і конфліктів;

- роботі консультативно-дорадчих органів селищної ради;

3.1.11. готує самостійно або з іншими структурними підрозділами селищної ради інформаційні, аналітичні матеріали для подання голові селищної ради, статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури і спорту;

3.1.12. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, забезпечує врахування позитивних пропозицій та ужиття заходів щодо усунення недоліків у роботі;

3.1.13. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних матеріалів;

3.1.14. організовує і забезпечує ознайомлення кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору;

3.1.15. формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності, документи про освіту та організовує доставку підручників для забезпечення ними закладів освіти, що перебувають у комунальній власності Понорницької селищної ради;

3.1.16. здійснює:

- моніторинг дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарного режиму в закладах освіти та культури;

- зовнішній моніторинг якості освіти в закладах освіти;

- проведення атестації керівників закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів та педагогічних працівників закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів у порядку, визначеному законодавством;

- проведення атестації керівників закладів культури;

- проведення атестації працівників централізованої бухгалтерії Відділу;

- організаційні заходи щодо забезпечення участі здобувачів освіти в зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо;

3.1.17. інформує населення про стан та перспективи розвитку освітньої галузі, галузей культури, туризму, фізичної культури та спорту, молодіжної політики;

3.1.18. організовує урочистості з нагоди державних свят, пам’ятних дат, визначних подій, фестивалі, мистецькі свята, конкурси, огляди аматорської народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, туристичні заходи, спортивні змагання та інші заходи з питань, що належать до його повноважень;

3.1.19. забезпечує участь представників територіальної громади в регіональних, всеукраїнських та міжнародних заходах відповідно до повноважень;

3.1.20 абезпечує розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організацію культурного дозвілля населення, здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва, фізичної культури та спорту;

3.1.21. сприяє формуванню концертних організацій і культурно-мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів;

3.1.22. забезпечує доступність мешканцям сіл, селища спортивних споруд закладів освіти територіальної громади для занять фізичною культурою та спортом;

3.1.23. сприяє діяльності молодіжних громадських об’єднань, творчих об’єднань, товариств;

3.1.24. формує та подає в установленому порядку пропозиції щодо:

- надання творчим колективам статусу академічного, аматорського;

- визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

- занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

- внесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

3.1.25. вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються в релігійному середовищі на території Понорницької селищної територіальної громади; сприяє налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжцерковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій;

3.1.26. оприлюднює публічну інформацію відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про основні засади молодіжної політики», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів».

3.2. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

3.2.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів та структурних підрозділів селищної ради, закладів освіти та культури, що за установчими документами підпорядковуються Відділу, підприємств, установ, організацій незалежно від типів і форм власності, їх посадових осіб інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань та обов’язків;

3.2.2. брати участь у підготовці проєктів рішень про створення і ліквідацію (реорганізацію) закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Понорницької селищної ради;

3.2.3. ініціювати проведення в позаплановому порядку інституційного аудиту в закладах освіти, що мають низьку якість освітньої діяльності;

3.2.4. брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться в селищній раді чи виконавчих органах ради з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.2.5. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів та структурних підрозділів селищної ради (за погодженням із керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3.2.6. укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з іншими органами управління освітою, організаціями, установами, громадськими об’єднаннями згідно з чинним законодавством; вносити до Управління освіти і науки Чернігівської обласної адміністрації, Міністерства освіти і науки України пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення ресурсного забезпечення закладів освіти;

3.2.7. затверджувати за поданням закладів загальної середньої освіти стратегії розвитку таких закладів;

3.2.8. погоджувати штатні розписи закладів освіти та культури;

3.2.9. скликати в установленому порядку наради, проводити конференції, форуми, семінари, що належать до компетенції Відділу;

3.2.10. утворювати для одного чи кількох закладів загальної середньої освіти піклувальну раду, визначати строки її функціонування;

3.2.11. організовувати фахові конкурси і змагання керівників, педагогічних працівників закладів освіти територіальної громади, масові заходи, спрямовані на поширення інформації щодо діяльності закладів освіти і окремих педагогічних працівників;

3.2.12. зупиняти (скасовувати) в межах своєї компетенції дію наказів керівників закладів освіти та культури територіальної громади, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

3.2.13. застосовувати дисциплінарні стягнення до керівників закладів освіти та культури за порушення трудової дисципліни, передбачені чинним законодавством України;

3.2.14. заохочувати, відзначати академічні та інші досягнення здобувачів освіти;

3.2.15. нагороджувати працівників закладів освіти та культури відзнаками Відділу відповідно до Положення про відзнаки відділу освіти, культури, молоді та спорту Понорницької селищної ради;

3.2.16. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку, комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3.2.17. укладати договори купівлі-продажу, оренди та інші види договорів, не заборонені чинним законодавством України;

3.2.18. укладати Колективний договір між Понорницькою селищною радою, відділом освіти, культури, молоді, та спорту Понорницької селищної ради і Понорницькою селищною первинною організацією Профспілки працівників освіти і науки України Понорницької територіальної громади;

3.2.19. у межах своєї компетенції самостійно ухвалювати рішення, видавати накази, надавати рекомендації, що є обов’язковими для виконання підпорядкованими закладами освіти та культури;

3.2.20. давати дозволи на проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольної діяльності осіб і театрально-видовищних колективів, спортивних змагань та турнірів, інших заходів з питань діяльності Відділу на базі закладів освіти та культури, що підпорядковані Відділу.

3.3. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.3.1. забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені Конституцією та законодавством України;

3.3.2. забезпечити виконання в межах повноважень законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України i Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти i науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, розпоряджень і доручень обласної та районної державних адміністрацій, наказів, доручень профільних управлінь і департаментів обласної державної адміністрації, рішень Понорницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови; здійснення контролю за їх реалізацією в межах компетенції Відділу;

3.3.3. забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.3.4. не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

3.3.5. здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4. Структура Відділу

4.1. Структура та загальна чисельність Відділу, витрати на його утримання затверджуються Засновником.

4.2. Штатний розпис Відділу затверджується начальником Відділу та погоджується селищним головою у межах загальної чисельності та фонду оплати праці працівників.

4.3. Посадові обов’язки начальника Відділу визначаються посадовою інструкцією, затвердженою селищним головою.

Посадові та робочі обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими та робочими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

4.4. При Відділі може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

4.5. Відділ має структурні підрозділи: централізована бухгалтерія, господарська група. У Відділі є й інші посадові особи, які відповідають за напрямки роботи, що відносяться до повноважень Відділу. 

5. Керівництво Відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України та звільняється з посади селищним головою. Начальник Відділу є посадовою особою органу місцевого самоврядування. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою не нижче ступеня магістра, спеціаліста, яка вільно володіє державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років.

Спеціалісти Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування, призначаються на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України та звільняються з посади начальником Відділу; повинні мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіти державною мовою, без вимог до стажу роботи.

Працівники централізованої бухгалтерії та господарської групи приймаються на роботу начальником Відділу.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

5.2.2. діє від імені Відділу, представляє інтереси громади в галузях освіти, культури, молоді та спорту, туризму у відносинах з юридичними та фізичними особами;

5.2.3. подає на затвердження Засновнику проєкт Положення про Відділ;

5.2.4. планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання;

5.2.5. видає в межах компетенції Відділу накази, здійснює контроль за їх виконанням;

5.2.6. призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу та керівників закладів освіти (загальної середньої освіти – переможця за результатами конкурсного відбору), закладів культури, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідно до діючого законодавства;

5.2.7. укладає строковий трудовий договір з керівником закладу освіти у порядку, встановленому законодавством, після обрання (призначення) останнього на посаду керівника закладу освіти;

5.2.8. розриває строковий трудовий договір з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти;

5.2.9. у разі необхідності видає наказ про тимчасове покладання обов’язків керівників закладів освіти, культури на інших осіб;

5.2.10. нагороджує відзнаками Відділу працівників підпорядкованих закладів освіти та культури за поданнями їх керівників, порушує клопотання щодо нагородження їх відзнаками селищної ради, державними та відомчими нагородами, присвоєння звань, призначення стипендій і премій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді, вносить пропозиції щодо нагородження працівників Відділу;

5.2.11. подає на затвердження Засновника структуру Відділу та кошторис доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу;

5.2.12. подає на погодження селищного голови штатний розпис;

5.2.13. розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу в межах затвердженого кошторису доходів і видатків, здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням  галузей освіти, культури, молоді та спорту, туризму;

5.2.14. відкриває рахунки в банках України, має право першого підпису на усіх банківських та інших документах, а також має право укладати, припиняти та підписувати договори, угоди тощо;

5.2.15. погоджує, у межах повноважень, штатні розписи закладів освіти, культури;

5.2.16. сприяє наданню працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, ужиття заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу;

5.2.17. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

5.2.18. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни, забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Відділі інформації з обмеженим доступом;

5.2.19. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.2.20. затверджує Положення про структурні підрозділи Відділу, посадові та робочі інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

5.2.21. забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

5.2.22. безпосередньо займається розробленням проєктів нормативно-правових актів селищної ради в межах повноважень, які надані Відділу, та здійснює експертизу таких актів;

5.2.23. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

5.3. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані селищним головою чи в судовому порядку.

5.4. Начальник Відділу має право:

5.4.1. представляти інтереси Відділу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, судових та інших органах з питань, що належать до його компетенції;

5.4.2. одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформації, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків;

5.4.3. брати участь у роботі сесій Засновника, у засіданнях його виконавчого комітету, засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених селищним головою, Понорницькою селищною радою та її виконавчими органами, у нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться Понорницькою селищною радою та її виконавчими органами.

6. Фінансування діяльності Відділу та умови оплати праці працівників

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання, та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством. Фонд оплати праці працівників Відділу визначається Засновником.

6.2. Джерелами фінансування Відділу є: кошти селищного бюджету; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

6.3. Посадовий оклад начальника Відділу, надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, ранг посадової особи органів місцевого самоврядування, надбавка за вислугу років, преміювання та інші умови оплати праці встановлюються селищним головою із врахуванням вимог чинного законодавства. 

6.4. Посадові оклади працівників Відділу, надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, ранг службовця органів місцевого самоврядування, надбавка за вислугу років, преміювання та інші умови оплати праці встановлюються начальником Відділу з врахуванням вимог чинного законодавства.

6.5. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань), визначених цим Положенням.

6.6. Відділу забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (окрім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску).

6.7. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

6.8. Розпорядження майном (списання, передача в оренду, користування та інше), яке перебуває на балансі й оперативному управлінні Відділу, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та на підставі рішень Засновника.

6.9. Кошторис Відділу затверджуються Засновником за поданням начальника Відділу.

7. Ліквідація і реорганізація Відділу

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється на підставі рішення Засновника, відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів Відділу одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

7.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником або уповноваженим ним органом, а у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною судом.

7.4. У випадку реорганізації права та обов’язки Відділу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8. Унесення змін та доповнень

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться викладенням його в новій редакції, затверджуються Засновником і реєструються в уставленому законом порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь