A A A K K K
для людей із порушенням зору
Понорницька громада
Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Положення про комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Понорницької селищної ради

Дата: 04.01.2023 11:11
Кількість переглядів: 98

Затверджено рішенням Понорницької селищної ради від 22.12.2022 № 3144

 

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради (далі – Центр) є закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі – особи/сім’ї).

2. Центр є бюджетною установою. Рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації, в порядку передбаченому законодавством, приймає Понорницька селищна рада (далі – Засновник) з урахуванням потреб Понорницької територіальної громади.

Повне найменування Центру українською мовою: комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради.

Скорочене найменування: ЦНСП Понорницької селищної ради.

Юридична адреса Центру: вулиця Довженка, 53а, смт Понорниця, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область, 16220.

Положення про Центр затверджується Понорницькою селищною радою.

Кошторис і штатний розпис Центру затверджує селищний голова Понорницької селищної ради.

Структура Центру, перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання затверджується Понорницькою селищною радою.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням та бланки.

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

3. Методичний та інформаційний супровід діяльності Центру забезпечує Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та постановами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішеннями Понорницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови Понорницької селищної ради, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

6. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

- виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

- проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

- забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

- проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у Понорницькій територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

- інформує населення Понорницької територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

- інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

- бере участь у визначенні потреб населення Понорницької територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення Понорницької територіальної громади у соціальних послугах;

- готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

- забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у Понорницькій територіальній громаді, надає такі соціальні послуги: догляд вдома; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; інформування; соціальна адаптація; соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування; посередництво (медіація); представництво інтересів; соціальна профілактика; натуральна допомога.

Відповідно до потреб Понорницької територіальної громади в соціальних послугах у Центрі можуть надаватися інші послуги.

8. У Центрі утворено відділення соціальної допомоги вдома, яке призначене для надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами; особам з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), дітям з інвалідністю віком від 3 до 18 років, особам з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (далі – особи похилого віку та особи з інвалідністю); для надання соціально-побутових послуг непрацездатним громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання вдома.

В Центрі працює фахівець з соціальної роботи, який організовує виявлення вразливих категорій дітей та сімей з дітьми та веде їх облік, надає соціальні послуги таким категоріям:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років;

- сім’ї та діти, які перебувають в складних життєвих обставинах;

- сім’ї опікунів, піклувальників, усиновлювачі, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;

- особи які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

- багатодітні родини, малозабезпечені та діти з інвалідністю.

Відповідно до потреб Понорницької територіальної громади в соціальних послугах у Центрі можуть утворюватися інші структурні підрозділи (відділення).

Структурні підрозділи утворюються за рішенням Засновника Центру.

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє директор Центру.

Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру та погоджуються Засновником.

9. Центр має право:

- самостійно визначати форми та методи роботи;

- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

- утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах Центру;

- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

10. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

11. Підставою для надання соціальних послуг є:

- направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, на підставі відповідного рішення виконавчого органу Понорницької селищної ради;

- результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення виконавчого органу Понорницької селищної ради, про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

12. Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Засновник.

13. Директор Центру:

- організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників;

- здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

- забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;

- затверджує положення про структурні підрозділи;

- затверджує посадові інструкції працівників;

- призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників;

- затверджує Правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

- видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

- укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

- забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям.

- забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

- вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

14. Центру утримується за рахунок коштів, які виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення населення, інших надходжень, у тому числі від надання платних соціальних послуг, благодійних коштів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

15. Соціальні послуги можуть надаватися Центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

Розмір плати за соціальні послуги встановлюється Центром у визначеному законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

16. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

17. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

- створення належних умов для професійної діяльності;

- проведення профілактичного медичного огляду;

- захист професійної честі, гідності та ділової репутації;

- надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених Засновником;

- створення безпечних умов праці.

18. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства.

19. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до законодавства.

20. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління Понорницькою селищною радою, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування Центру.

21. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

22. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації.

23. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну допомогу і благодійну допомогу, у тому числі із-за кордону, що використовується для надання допомоги громадянам, зазначених у пункті 1, цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

24. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної з наданням соціальних послуг, ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться відповідно до законодавства України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь